REGULAMIN WYKONYWANIA PŁATNOŚCI W SERWISIE PRZELEWY24

 1. Serwis jest własnością firmy PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące płatności prosimy kierować pod wymienione wyżej adresy.
 2. Serwis („serwis”) jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Pacjentem i Gabinetem Kardiologicznym („Gabinet”).

Serwis udostępnia Pacjentom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Pacjentów na swoje konta, potwierdza Gabinetowi zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Gabinetu.

 1. Każda płatność inicjowana w serwisie otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji oraz hasło nadawane przez serwis. Pacjent winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
 2. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jego agentów jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji PayPro S.A. nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki przekazane zostanę wpłacone środki.
 3. Na wykonanie płatności w serwisie Pacjent otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Pacjenta i Gabinet o poprawnym wykonaniu płatności.
 4. Serwis nie gwarantuje realizacji płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Pacjentowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Pacjenta z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Serwis nie gwarantuje realizacji płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
 6. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu płatności Pacjentów poprzez konta serwisu nie upoważnia Pacjentów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach serwisu.
 7. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 8. PayPro S.A. nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Pacjentem a Gabinetem i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności.
 9. Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Pacjenta, numer płatności, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Pacjenta (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
 10. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje.
 11. Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej.
 12. Czynności dokonywane w ramach serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 13. PayPro S.A., w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis, przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej:

https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 2. Dokonując płatności z wykorzystaniem serwisu Pacjent akceptuje regulamin serwisu dostępny po adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin
 3. Płatność za pośrednictwem przelewu internetowego lub bankowego jest możliwa bezpośrednio po teleporadzie. Należną kwotę należy przelać na następujące dane:

GABINETY KARDIOLOGICZNE BARBARA KUŚNIERZ

Dworcowa 24/20

41-902 Bytom

Konto: Bank Pekao S.A. 84124042721111000048317322